Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Bořenovice. Více informací naleznete zde.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 1. 2021

zatazenosesnez

Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:07:35

Slunce zapadá:16:25

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Pranostika na akt. den

Na svatého Priska pod saněmi píská.

Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Bořenovice

Obec Bořenovice jako základní územně
samosprávný celek je založena na základě
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, jako základní územně samosprávný
celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.


Základním právním předpisem pro činnost
obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů.


Nadřízeným správním orgánem bude při
postupech podle správního řádu a daňového
řádu krajský úřad Zlínského kraje

.
Dozorovým a kontrolním orgánem je ve
vztahu k samostatné působnosti
Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti
přenesené krajský úřad.


Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok provádí krajský úřad Zlínského kraje. 

Bořenovice 36
769 01 Holešov
Telefon: 573 396 585
E-mail: obec.borenovice@seznam.cz
WWW: www.borenovice.cz
Odkaz na profil zadavatele obce Bořenovice: www.profilzadavatele.cz/
ID Datové schránky: yg4bvff
94-1018771/0710 (Česká národní banka)
233770460/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Bankovní účet pro plynofikaci: 270553916/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00544523
CZ00544523

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Písemné žádosti o informace lze adresovat na
adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Za písemnou žádost o informaci se považuje
také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti
uznávaného elektronického podpisu,
doručená na elektronickou podatelnu obce
(viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce
(viz bod 4.8).

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na
obecním úřadě obce v úředních hodinách.


Písemné podněty je třeba adresovat na adresu
obecního úřadu (viz bod 4.1).


Elektronické podněty je třeba adresovat na
elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7),
nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Vyřizování příslušných podání se řídí
odpovídajícími právními předpisy (správním
řádem, daňovým řádem apod.).

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů:


• proti rozhodnutí lze podat odvolání
ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí u správního orgánu, který
napadené rozhodnut vydal - srov. §
81 a násl. správního řádu


Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů:


• proti rozhodnutí správce daně lze
podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení rozhodnutí (resp. i
před doručením rozhodnutí) u správce
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním
napadeno – srov. § 109 a násl.
daňového řádu


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů:


• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. §
16 a násl. SvInf


• proti postupu při vyřizování žádosti
lze podat stížnost do 30 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro poskytnutí
informace u povinného subjektu
(obce), která žádost nevyřídila,
ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

Žádost o poskytnutí informací

zadost-o-poskytnuti-informaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 744×
Vloženo: 20. 1. 2014

Návody pro řešení životních situací

 

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
   České republiky, ve znění pozdějších
   předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o
   vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH
   PRÁV A SVOBOD jako součásti
   ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   (obecní zřízení), ve znění pozdějších
   předpisů.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
   přístupu k informacím, ve znění
   pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
   ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o
   rozpočtových pravidlech územních
   rozpočtů, ve znění pozdějších
   předpisů.                                                                                           

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/

  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou k dispozici v úředních hodinách na obecním úřadu Bořenovice.
 • 14.2. Vydané právní předpisy

  Právní předpisy obce Bořenovice jsou dostupné
  na internetových stránkách obce www.borenovice.cz. 


  Právní předpisy obce Bořenovice a jejich
  evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací
   

  pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

   

  Obec Bořenovice stanoví

   

  v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

   

  čl. I.

  Náklady na pořízení kopií

  1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

  a) jednostranná ................................................................ 2 Kč

  b) oboustranná ................................................................ 4 Kč
  2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

  a) jednostranná ................................................................ 4 Kč

  b) oboustranná ................................................................ 8 Kč

  3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč

  4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč

  5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec/škola/školka za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí/školou/školkou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
   

  čl. II.

  Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč

  2. 1 ks DVD ................................................................................ 20 Kč

  3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   

  čl. III.

  Náklady na odeslání informací žadateli

   

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

  2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.
   

  čl. IV.

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 20 minut hodin. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 250,- Kč, započítává se každých i započatých 20 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců či ročních odměn veřejných funkcionářů obce Bořenovice, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

  2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

  3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

  čl. V.

  Ostatní ustanovení

  1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

  2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce Bořenovice od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v kanceláři účetní obecního úřadu Bořenovice v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce Bořenovice číslo 233770460/0300.

  4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018.

  5. Sazebník byl schválen starostou obce Bořenovice dne 21. 5. 2018

   

  V Bořenovicích, dne 21. 5. 2018

    

  .......................................

  Jakub Bednárek, MBA

  starosta obce Bořenovice

   

 • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

 • 16.1. Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zde ke stažení.

 • 16.2. Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Bořenovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2010

2011.10.05-vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_2010.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 21,5 kB
Staženo: 657×
Vloženo: 20. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2011

2012.01.05-vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_2011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 21,5 kB
Staženo: 622×
Vloženo: 20. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2012

2013.01.14-vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 670×
Vloženo: 20. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2013

vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci za rok 2013.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 631×
Vloženo: 5. 3. 2014

Výroční zpráva za rok 2014

vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci za rok 2014.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 549×
Vloženo: 2. 2. 2015

Výroční zpráva za rok 2015

vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci za rok 2015.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 528×
Vloženo: 3. 2. 2016

Výroční zpráva za rok 2016

vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci za rok 2016.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB
Staženo: 460×
Vloženo: 23. 1. 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci za rok 2018.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 233×
Vloženo: 8. 3. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci za rok 2019.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 350×
Vloženo: 22. 7. 2020