Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Historie obce

1373-2018

Území Holešovska, v němž se Bořenovice nacházejí, bylo osídleno ve všech předhistorických dobách, procházela jím i obchodně důležitá „Jantarová stezka“. Svědčí o tom četné archeologické nálezy (pazourkové křesadlo, škrabadlo, kamenný sekeromlat či bronzová jehlice), které jsou uložené v Holešovském městském muzeu.

První písemná zmínka o Bořenovicích je z r. 1373 a to v souvislosti s jejich prodejem Janem z Dobrotic Matouši ze Šternberka. Jako majitelé se dále objevovali Rožmberkové, Žerotínové, Páni z Víckova, Rottalové, Bítovští, Kurovští, Lobkovicové, Nádasdyové, Erdödyové a Vrbnové. Obyvatelé obce trpěli zejména za četných válek – husitské revoluci, uherských válek a zejména za třicetileté války, kdy byla více než polovina usedlostí opuštěna. K zajímavostem oné doby patří zajisté i dva rybníky (nad a pod vsí – později vysušené) a větrný mlýn, který se v současné době nachází v rymickém skanzenu. V katastru obce vznikly i čtyři drobné stavby. Pozdně barokní kaple při cestě do Pacetluk, Boží muka nad vsí směrem k Holešovu, kaplička u silnice k Holešovu a zvonice na návsi. K významným památkám patří ještě válečný hrob padlých v I. světové válce, věnovaný sedmi padlým bořenovským občanům a pomník Sv. Panny Marie Svatohostýnské.

K 1.9.1897 byla v obci postavena nová škola, v r. 1899 podala obec Bořenovice žádost o „odškolení“ od Tučap a dnem 1.9.1900 vstoupila škola do řad samostatných obecních škol. Nejvíce žáků (81) měla ve školním roce 1916/17.

Tato jednotřídní škola ukončila svou činnost po ukončení školního roku 1973/1974. Nyní děti z Bořenovic dojíždějí do základních škol v Holešově. V současnosti již bohužel budova školy nestojí, protože musela být vzhledem ke svému špatnému fyzickému stavu zbourána.

 

1918-1989

Po vzniku samostatného státu bylo 15.6.1919 zvoleno obecní zastupitelstvo. V r. 1928 vzniklo ve vesnici družstvo pro pořízení vodovodu a zakrátko se na tento vodovod napojilo 21 domů. V r. 1931 byla provedena elektrifikace obce Středomoravskými elektrárnami v Přerově, což v životě obce znamenalo velký obrat.

V době nacistické okupace zůstala vesnice typicky českou, v tomto období byla také vybudována kanalizace obce. Němečtí vojáci opustili obec 7.5.1945. Vzhledem k neobvyklému položení obce (končila zde silnice) jí však vítězná vojska neprojela.

Zemědělský charakter obce, jejíž katastr činí 163 ha, potvrzuje i její zařazení do tzv, „řepařské výrobní oblasti“. V obci hospodařili malí a střední zemědělci zaměření zejména na živočišnou výrobu hovězího a vepřového masa. Již v r. 1925 se rozhodli scelovat své pozemky a pro zlepšení hospodaření v r. 1928 provedli odvodnění pozemků. Koncem r. 1950 došlo k založení přípravného výboru JZD, toto bylo však založeno až v r. 1956. V r. 1959 byl vybudován nový kravín, v r. 1968 pak vepřín.

V r. 1972 se sloučilo se sousedním JZD Tučapy. V r. 1973 pak došlo ke sloučení s JZD Prusinovice. Pokračovatelem jeho práce je současná Agrova a.s. Prusinovice.

Místní národní výbor provedl od r. 1945 celou řadu investičních akcí – vybudování budovy MNV včetně vybavení, požární nádrže, hasičské zbrojnice, koupaliště, místního rozhlasu, veřejného výbojkového osvětlení. Byla zesílena část elektrické sítě v obci, opravena zvonice, zaveden telefon a dobudována kanalizace. Opravily se cesty, vydláždily některé příkopy, vybudovaly se chodníky, výletiště v „Hájku“ a mnoho jiných dalších akcí.

V letech 1976 až 1990 byla obec součástí města Holešov a pracoval zde Občanský výbor.

Významnými obecními funkcionáři, kteří obci svou prací pomáhali v rozvoji, byli v období 1918 – 1989:

František Kundera, Jan Konečný, Jan Kundera, Jaroslav Rozsypal, Josef Fridrich, Josef Stískal, Josef Přívara, Emil Holáň – poslanec Národního shromáždění, Vlastimil Zachara, Jan Podola- poslanec Národního shromáždění, Alois Nevřala, Hynek Pospíšil, Jaroslav Kubík, František Zycháček, František Galasovský st., Miroslava Hýžová, Karel Jurčík st..

           

1990-2006

Po revoluci v r. 1989, kdy obec opět získala svou samostatnost (obec jako znovu samostatná zahájila svou činnost v roce 1990), byla zrealizována celá řada významných investičních akcí a začaly se v obci každý rok slavit hody. Nejprve u kapličky rodiny Šenkyříků, posléze před budovou zvonice na návsi a v posledních letech na místním Výletišti.

První z významných porevolučních akcí bylo provedení telefonizace obce, které se uskutečnilo v polovině devadesátých let. V roce 1998 byl vybudován zásobník plynu Propan a následně i rozvody plynu do jednotlivých rodinných domů místních obyvatel, čímž bylo umožněno používání plynových spotřebičů.  V dalších letech došlo k obnově elektrického vedení po obci (včetně transformátoru), kdy bylo nové elektrické kabelové vedení umístěno na samostatných betonových sloupech postavených na jednotlivých místech vesnice. Na počátku 21. století byla realizována výsadba biokoridoru (důležitá ochrana proti větru) a také výstavba zpevněné polní cesty s asfaltovým povrchem, která naší obec spojila se sousedními Pacetlukami. Tato akce byla financována prostřednictvím Pozemkového úřadu Kroměříž z evropských dotačních programů. V rámci této akce byla také zpevněna polní cesta na Tučapy, byly vydlážděny některé příkopy a realizována určitá protipovodňová opatření (odvod vody z polí do potoku) .

V neposlední řadě také byla opravena budova obchodu, požární nádrž a v budově obecního úřadu bylo přistaveno sociální zařízení. Byly částečně obnoveny střechy na staré hospodě a na budově obecního úřadu. Také byly v určitých částech obce obnoveny chodníky.  

Byla také započata obnova „Výletiště“ a bylo vysázeno velké množství stromů (ovocných i listnatých) a keřů chránící Bořenovice před větrnými poryvy. To vše v období mezi lety 1994 až 2006.

 

2007-2012

V roce 2008 byly za téměř 400 000 korun postaveny nové autobusové čekárny včetně přilehlých chodníků. Na tuto akci výrazně přispěl dotací Zlínský kraj. V témže roce byl z dotace MMR opraven pomník Panny Marie Svatohostýnské a také válečný pomník padlých z 1. světové války, který již byl v havarijním stavu.  V srpnu 2008 byl na zvonici umístěn nový zvon (včetně nové elektroinstalace a zvonové stolice). Na jeho pořízení byla v obci uspořádána veřejná finanční sbírka, která pokryla všechny náklady. V roce 2010 došlo k instalaci nového bezdrátového rozhlasu. V tomto roce byla také zvonice prohlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou, protože se jedná o jednu z nejstarších a nejhodnotnějších zvonic ve Zlínském kraji.

Nejnákladnější investicí v historii vesnice byla dlouhá desetiletí plánovaná výstavba vodovodu, kterou se povedlo dokončit v roce 2010. Celá tato investiční akce stála téměř 16 mil. Kč. Bez výrazného finančního přispění Ministerstva zemědělství, Zlínského kraje a společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. by nebylo možno tuto akci realizovat.

Pouhý rok po realizaci vodovodu dochází k položení nového asfaltového povrchu na silnici z Holešova do Bořenovic, kterou realizovalo a plně financovalo ŘSD ČR. V rámci této akce byl také zrenovován průtah obcí a silnice k bývalému zemědělskému družstvu.

Rovněž byly zpevněny některé obecní polní cesty. V roce 2012 se povedlo uskutečnit 4 zásadní investiční akce v hodnotě bezmála 8 mil. Kč. Z financí Státního fondu životního prostředí (evropská dotace) byla zateplena budova obecního úřadu a společenské místnosti včetně výměny dveří a oken, kdy byla v těchto prostorách zavedena i nová topná media. Z financí Státního zemědělského intervenčního fondu byla opravena silnice v ulici Školní včetně obnovy starých chodníků. Poslední dokončenou akcí v tomto roce bylo postavení nového kamenného oplocení válečného pomníku padlých z 1. světové války. Tuto akci spolufinancovalo Ministerstvo obrany.

 

Všem těm, kteří se v minulosti a současnosti podíleli či podílí na životě v obci a na jejím rozvoji, patří srdečné díky.

 

Kéž jsou další této obce a jejich obyvatel stejně tak bohatá a plodná, jako ta minulá.Fotogalerie