Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Poskytování informací

Poskytování informací

 • Ústně: v úřední hodiny kanceláře úřadu
 • Písemně: osobně v úřední hodiny kanceláře úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • Přes e-podatelnu: obec.borenovice@seznam.cz nebo přes on-line formulář
 • Prostřednictvím datové schránky: yg4bvff

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1): 7 dnů
 • Výzva pro nedostatek údajů žadatele nebo k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písmeno a, b): 7 dnů
 • Vyrozumění žadatele o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14 odst. 5, písm. c): 7 dnů
 • Poskytnutí informace: 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst. 7): 10 dnů
 • Odložení, odmítnutí žádosti po marném uplynutí lhůty pro doplnění (§ 14 odst. 5, písm. a, b): 30 dnů
 • Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace: ve lhůtě pro vyřízení žádosti
 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti (§15): 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16): 15 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§16): 15 dnů

 

Postup

Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

a) Na základě individuálních žádosti

b) Zveřejněním

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

 

Vyřízením žádosti se rozumí:

a) Poskytnutí informace

b) Odkaz na zveřejněnou informaci

c) Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli

d) Odložení žádosti

 

Na ústní žádost o poskytnutí informace poskytne obecní úřad ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena;
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona;
 • kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).

 

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti povinný subjekt, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

 

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním a vyhledáváním informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

Sazby za poskytování informací

Doplnit