Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Bořenovice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Bořenovice byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako územně samosprávný orgán. Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./.

 

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, dvěma místostarosty (první místostarostka  a druhý místostarosta)  a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje první místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory.

 

Zastupitelstvo a výbory

 

Obec Bořenovice je zřizovatelem:

Obecní knihovna Bořenovice

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu

Obec Bořenovice (Obecní úřad Bořenovice)

Bořenovice 36

769 01 Holešov

 

4.2 Úřední hodiny

Pondělí - -
Úterý - -
Středa -  
Čtvrtek - 16:00-18:00
Pátek - -

 

4.3 Telefonní čísla

M: 724 187 083

 

4.4 Adresa internetové stránky:

www.borenovice.cz

 

4.5 Adresa e-podatelny:

Email: obec.borenovice@seznam.cz

On-line formulář

Podatelna

 

4.6 ID datové schránky:

yg4bvff

 

5. Případné platby lze poukázat

94-1018771/0710 (Česká národní banka)
233770460/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

 

6. IČO

00544523

 

7. DIČ

CZ00544523

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace

Běžné informace lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky.

 

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kde a jak získat informace?

 

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

 • Na úřední desce obecního úřadu
 • Na www stránkách obce www.borenovice.cz 
 • Prostřednictvím místního rozhlasu

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde podat žádost či podněty?

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Věstník právních předpisů

 

11.2 Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

Místní obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad nákladů

 

Obec Bořenovice  stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení s § 17 tohoto zákona

a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování

informací podle InfZ tento sazebník úhrad za poskytování informací.

 

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

 

1) Pořízení kopií/ tisk na tiskárnách PC

kopírování černobílé i barevné

formát A4 jednostranný 2,50 Kč/strana

formát A4 oboustranný 4,00 Kč/dvojstrana

formát A3 jednostranný 4,00 Kč/strana

formát A3 oboustranný 6,00 Kč/dvojstrana

 

2) Skenování

všechny dokumenty do velikosti formátu A3 0,50 Kč/strana

 

3) Opatření technických nosičů dat

CD/DVD 10,00 Kč/1ks

 

4) Odeslání informací žadateli

Náklady za poštovné se účtují podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

 

5) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož souhrnná délka přesáhne 1 hodinu.

 

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za hodinu mimořádně rozsáhlého

vyhledávání činí 240,00 Kč/hod, účtuje se každých započatých 15 minut vyhledávání

(60 Kč/15 minut).

 

6) Licenční odměna za oprávnění informaci užít

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě nebo v podlicenční smlouvě podle § 14a

odst. 1 InfZ a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

 

Jestliže náklady nepřesáhnou 100 Kč, nebude jejich úhrada po žadateli požadována.

 

Sazebník úhrad byl schválen starostou obce Bořenovice v rámci nevyhrazené pravomoci rady obce, neb v obci není rada volena.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Licenční smlouva

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Bořenovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

Další informace

GDPR