Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Sbor dobrovolných hasičů Bořenovice

Sbor dobrovolných hasičů v Bořenovicích

 

 Oheň byl v minulosti, je v přítomnosti a bude i v budoucnosti dobrý sluha, ale špatný pán. Proto se proti němu člověk od nepaměti bránil.

 Obec Bořenovice postihl velký požár dne 31. srpna 1903 a ve čtvrthodině zachvátil 15 domovních čísel. Způsobená škoda byla jen z části kryta pojištěním. Následky požáru, jak se uvádí ve školní kronice, se projevily i ve špatné návštěvě ve škole, protože děti pomáhaly při odklizovacích, ale také při obnovovacích pracích. 1. dubna 1920 vypukl požár u Václava Přívary čís. 9. Shořelo stavení, chlévy a 6 dřevěných stodol. Zprvu se k hašení používalo trhacích háků, seker, žebřů, věder a puten. Pak ručních i parních stříkaček a dnes stříkaček motorových a ostatní nejnovější požární technika.

 Hašení ohňů v minulosti bylo zejména na venkově velmi primitivní. Téměř na každém dvoře byla nějaká studna, a v maštalích a chlévech stávaly kádě s vodou. Z těch se v případě požáru pomocí puten nebo džberů nabírala voda a lila do ohně. Když byl oheň větší, na který rodina nestačila, pomáhali při hašení obětaví sousedé. Ochrana a boj proti ohni vedli i občany Bořenovic k tomu, založit si v obci organizaci sboru dobrovolných hasičů, kteří by byli vyzbrojeni potřebným zařízením a vycvičeni chránit a pomáhat všude tam, „kde zachvátil červený kohout střechu".

 Za starosty Jana Kundery, zástupce starosty Josefa Fridricha a prvého radního Karla Odložilíka byla dne 24. června 1937 zakoupena ruční stříkačka se 100 metry hadic z Kostelce u Holešova. Stála 7 500 Kčs a finanční prostředky musely být zapůjčeny u Kontribučenské záložny v Holešově. Ručitelé byli Ladislav Skutka a František Grygera. Brzy poté byla svolána schůze za účelem přihlášení se občanů k obsluze stříkačky. Dobrovolně se přihlásilo 16 občanů a velitelem obsluhy se stal Kristián Jurčík. Za týden nato přijeli kostelečtí hasiči a učili přihlášené občany obsluze stříkačky u studny zvané „Dolnice". Při dalším cvičení se začaly ozývat hlasy k založení prozatímního sboru. V té době vypukl v Tučapech požár a k němu jela obsluha se stříkačkou v čele se starostou Kunderou. K požáru přijeli druzí, hned po Holešovu.

 Poté došlo 28.října 1937 k založení prozatímního hasičského sboru, který měl 18 členů. Dne 27. března 1938 byla svolána zakládající valná hromada. Ustavující schůze se zúčastnili zástupci sborů z Holešova, Prusinovic, Roštění a Kostelce u Holešova.

Zvoleni hasiči byli:

 

Starosta 

Jan Kundera

zástupce starosty

Josef Fridrich

náčelník                

Hynek Pospíšil

1 podnáčelník      

František Kundera

2 podnáčelník      

František Konečný

jednatel                 

Alois Stískal

pokladník

Josef Pospíšil

zbrojmistr

František Zakopal

samaritský četař

Jindřich Kulendík

členové výboru

Alois Podola, Alois Holáň

náhradníci

František Grygera,  Ladislav Jurčík

revizoři účtů

Alois Pumprla,  Antonín Kundera

členové rozhodčího soudu Alois Holáň, František Tomeček a František Kundera

Funkcionáři volbu přijali. Členové pak složili slib bratru náčelníkovi ústně a podáním ruky. Oficiální slavnost založení Sboru dobrovolných hasičů v Bořenovicích se konala dne 17. července 1938. Od rána hrála hudba kapelníka Dovrtěla. Obec byla čistě upravena, v záplavě praporů a vlajek. Děvčata byla oblečena v národních krojích.

Jednatel hasičského sboru uvádí, že od roku 1922, kdy byl odhalen v obci pomník obětem I. světové války, tolik návštěvníků Bořenovice neviděly. Dostavily se všechny okolní sbory ve slavnostních stejnokrojích a řada čelných hasičských i veřejných funkcionářů a hostů. Na slavnosti měl projev starosta 28. hasičské župy Alois Sobek ze Záhlinic a nový sbor pozdravilo mnoho funkcionářů ostatních sborů. Odpoledne bylo námětové poplachové cvičení pro místní členy a pak taneční veselice. Škoda, že slavnost byla pokažena deštěm.

 Podle základního seznamu činného členstva měl Sbor dobrovolných hasičů v Bořenovicích při svém založení 18 členů. V roce 1939 bylo schváleno pořízení nových hasičských uniforem. Každý člen zaplatil 50 Kčs zálohy a každý měsíc splácel po 5 Kčs a stal se majitelem uniformy. Dne 20. 10. 1940 byl založen hasičský ženský odbor a jako první ženy byly zapsány Marie Grygerová, Marie Červinková, Ludmila Nováková a Marie Vychytilová. Byly pro ně objednány pláště a šátky. Prvých pět roků hasičského sboru, to byla doslova exploze činnosti. Jen pro zajímavost: bylo konáno 79 schůzí, sehráno 12 divadelních her a uspořádáno 10 zábav a 24 přednášek.

 V roce 1942 byla již získána motorová stříkačka. Příslušníci sboru se pravidelně zúčastňovali školení a instruktáží. Po dobu nacistické okupace nebyly povoleny taneční zábavy a plesy. Kulturní činnost se proto přenáší do divadelní a přednáškové činnosti. 12. srpna 1945 organizují hasiči v osvobozené vlasti společně s mládeží z Bořenovic prvé dožínky v obci. Byla to velká a důstojná slavnost. Byl položen věnec k pomníku padlých, dále byl proslov řídícího učitele Františka Beránka. Nato byly dožínkové říkanky, zpěvy a dlouho do noci pak pokračovala zábava za účasti sborů z Roštění, Chomýže atd… Z této zábavy dali hasiči tisíc korun do pokladny České mládeži, dále přispěli na vypálené a válkou zničené Javoříčko a jiné akce. Dalších 1 000 Kčs z výtěžku divadelního představení věnovali pak na pomoc Slezsku.

 Dne 29. záři 1948 při oslavách 10. výročí byla slavnostně otevřena stará hasičská zbrojnice. Materiálem i s jeho dovozem pomohli i někteří občané. V proslovu u zbrojnice promluvil starosta sboru František Sedlařík a vzdělavatel František Beránek zhodnotili práci sboru a pomoc občanů. Oslav se zúčastnily sbory Roštění, Pacetluky, Tučapy, Jankovice, Holešov a Prusinovice a významní představitelé okresní hasičské jednoty. Hasičská zbrojnice byla zhotovena brigádnickou svépomocí ze staré obecní kůlny. Rok 1948 byl jedním z nejbohatších na činnost a aktivitu sboru.

 Lokalizace požáru u Sedlaříků v obci dne 27. 7. 1950 se zúčastnilo nebývalé množství sborů, a sice z Holešova, Tučap, Prusinovic, Všetul, Roštění, Rymic, Horního Lapače, Martinic, Kostelce u Holešova, Rackové a vojáci. Projevil se nedostatek vody. Přesto ale bylo zabráněno rozšíření požáru na další objekty v obci.

 Pro zajištění dostatku vody byla v Bořenovicích   roku 1950 započata stavba hasičské nádrže, která se kopala ručně a hlína se vyvážela koňmi okolo nádrže. Tato stavba byla dokončena v roce 1953. Při této příležitosti byla zakoupena již motorová stříkačka PPS8. Vodní nádrž i dnes slouží k zadržování vody v případě suchých let, aby obec měla zásobu vody. V roce 1954 začala práce hasičů zaznamenávat určitý pokles. Prováděli a plnili jen to nejnutnější co museli a co bylo jejich povinností. Až teprve v roce 1969 se podařilo díky mladým hasičům pod vedením Ladislava Kašpárka v obci přivést organizaci opět k velké a intenzívní práci, jak na úseku hasičského výcviku, prevence, civilní obrany, tak i v brigádnické pomoci obci a obohacení kulturního a společenského života.

 Dne 30. srpna 1970 byla pod záštitou obce slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Moderní a účelně řešená budova, která i dnes důstojně reprezentuje dobrou a obětavou práci bořenovských hasičů. Jejich heslo „K OCHRANĚ VLASTI – BOHU KU CTI – BLIŽNÍMU KU POMOCI“ na průčelí vnitřní části hasičské zbrojnice dělá čest i po tolika letech.

 

 V červenci roku 1971 bylo zakoupeno pro účely hasičského sboru auto Tatra 805. O tom, že o činnost hasičů byl zájem, svědčilo i to, že byla postavena dvě družstva, která se předháněla o umístnění jak v okrskových kolech, tak v pohárových soutěžích. V roce 1981 byla sboru přidělena nová stříkačka PPS 12R.

 V roce 1995 postihly Bořenovice přívalové dešťové srážky a bylo zaplaveno několik dvorů bahnem z místních polí. Bořenovští hasiči se podíleli na jeho odklízení, odvážení a pak na samotném čištění dvorů, studní a sklepů.

Sbor pokračoval v další práci a v roce 1999 byla nad hasičskou nádrží vybudována sportovní dráha na dvě „B“. Vytvořené osmi členné družstvo si mezi sebou vybralo peníze a zakoupilo si novou stříkačku, která byla dána do opravy a upravena tak, aby odpovídala sportovním požadavkům. Tato stříkačka byla v roce 2000 dána do provozu a úsilí tohoto družstva pod vedením Petra Grygery a členů Tomáše Kašpárka, Karla Pavelce st., Libora Kašpárka, Antonína Pavelce ml., Lubomíra Zycháčka ml., Antonína Sklenáře st. a náhradníků Miroslava Hrbáčka, Martina Hýži, vybojovalo mnoho desítek pohárů. V roce 2005 a 2006 se dokonce stalo vítězem Podhostýnské ligy okresu Kroměříž.

 V roce 2000 byla s přispěním třetinové dotace od okresu zakoupena AVIA–30NPK. Tato AVIA byla kompletně rozebrána, byly provedeny různé opravy a kompletní nástřik. Ještě v tomtéž roce byla dána do provozu.

 V roce 2001 na výroční schůzi SDH Bořenovice byl dán návrh na vybudování tanečního parketu s altánem pro muzikanty na místním areálu „Výletiště“ pro konání kulturních akcí. Tohoto nelehkého úkolu se ujal velitel Antonín Sklenář st. Díky brigádám místních hasičů a za finančního přispění Obecního úřadu Bořenovice byl taneční parket s altánem dokončen a slavnostně předán při příležitosti bořenovských hodů v září roku 2003. 

 Na návrh vedení sboru bylo v roce 2007 schváleno členskou schůzí pořídit si vlastní slavnostní prapor za dosavadní svazovou vlajku. Návrh praporu, barevnost i znak, který je na naší zbrojnici pravděpodobné od roku 1948, byl na další členské schůzi schválen. Velitel byl pověřen, aby zajistil vyšití praporu tak, aby mohl být v roce 2008 u příležitosti 70. výročí založení sboru vysvěcen, což se také podařilo.

 

Obecní úřad Bořenovice v roce 2017 zakoupil vozidlo Volkswagen Transportér pro potřeby SDH a OÚ. Je to devítimístné vozidlo, které naši hasiči mohou využívat pro potřeby sboru.

 

V roce 2018 byla z dotačních prostředků také započata a dokončena velká rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byla vyměněna celá elektroinstalace, v celé budově byly udělány nové omítky, podlahy, nátěry, instalace nových plastových oken, hlavních sekčních vrat a byla provedena rekonstrukce klubovny SDH.

 V tom roce jsme také oslavily 80 let od založení Hasičského sboru v Bořenovicích. Této oslavy se zúčastnily i spřátelené sbory z Tučap, Pacetluk, Prusinovic a také vzácní hosté: biskup olomouckého arcibiskupství jeho excelence Mons. Mgr. Josef Nuzík, děkan holešovské farnosti páter Jerzy Walczak, také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, zástupce hejtmana Zlínského kraje Jan Pijáček. Všechny přítomné hasiče a občany obce, rodáky obce a ostatní návštěvníky přivítal starosta obce Jakub Bednárek.

Starostové sboru od roku 1938:

 

1938–1939

Kundera Jan

1939–1948

Šenkyřík František

1948–1957

Sedlařík František

1957–1964

Pumprla Alois

1964–1978

Grygera František

1978–1988

Jurčík Ladislav

1988–1990

zastupoval Sklenář Antoní st.

1990–1994

Kundera Stanislav č. 34

1994–1999

Sedlařík Leoš

1999–2015     Pospíšil Miroslav

2015–dosud  Hošťálek Zdeněk st.

Velitelé sboru od roku 1938:

 

1938–1956

Pospíšil Hynek

1956–1964

Grygera František

1964–1969

Foukal Rudolf

1969–1971

Kašpárek Ladislav

1971–1973

Kundera Svatopluk

1973–1975

Kundera Stanislav č. 4

1975–2019

Sklenář Antonín st.

2019–dosud  Ing. Novák Karel

Sbor má nyní 48 členů.

 Sbor se podílí na kulturním dění v obci, pořádá společenské kulturní akce, jako jsou vodění medvěda, soutěž o nejlepší slivovici, pouť na Sv. Hostýn, pálení čarodějnic, dětský den, vzpomínkové akce, ale také oslavy založení sboru a hodové slavnosti v obci.

 Naši členové SDH se také účastní slavnostních setkání a hodových slavností u našich bratrských hasičských sborů v okolních obcích tzn. v Tučapech, Pacetlukách a Prusinovicích.