Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Bořenovice. Více informací naleznete zde.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 12. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:29

Slunce zapadá:15:51

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Prosinec naleje a leden zavěje.

Pranostika na akt. den

Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).

Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Bořenovice
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Bořenovice jako základní územně
  samosprávný celek je založena na základě
  ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
  České republiky, ve znění pozdějších
  předpisů, jako základní územně samosprávný
  celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.


  Základním právním předpisem pro činnost
  obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  (obecní zřízení) ve znění pozdějších
  předpisů.


  Nadřízeným správním orgánem bude při
  postupech podle správního řádu a daňového
  řádu krajský úřad Zlínského kraje

  .
  Dozorovým a kontrolním orgánem je ve
  vztahu k samostatné působnosti
  Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti
  přenesené krajský úřad.


  Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
  kalendářní rok provádí krajský úřad Zlínského kraje. 

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Bořenovice 36
  769 01 Holešov
  Telefon: 724 187 083
  E-mail: obec.borenovice@seznam.cz
  WWW: www.borenovice.cz
  Odkaz na profil zadavatele obce Bořenovice: www.profilzadavatele.cz/
  ID Datové schránky: yg4bvff
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Bořenovice 36
   769 01 Holešov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Bořenovice 36
   769 01 Holešov
  • 4.3 Úřední hodiny
   čtvrtek16:00 - 18:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   724 187 083
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.borenovice.cz
   Odkaz na profil zadavatele obce Bořenovice: www.profilzadavatele.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   obec.borenovice@seznam.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: yg4bvff
 • 5. Případné platby lze poukázat
  94-1018771/0710 (Česká národní banka)
  233770460/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
  Bankovní účet pro plynofikaci: 270553916/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00544523
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00544523
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na
  adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

  Za písemnou žádost o informaci se považuje
  také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti
  uznávaného elektronického podpisu,
  doručená na elektronickou podatelnu obce
  (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce
  (viz bod 4.8).

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na
  obecním úřadě obce v úředních hodinách.


  Písemné podněty je třeba adresovat na adresu
  obecního úřadu (viz bod 4.1).


  Elektronické podněty je třeba adresovat na
  elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7),
  nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

  Vyřizování příslušných podání se řídí
  odpovídajícími právními předpisy (správním
  řádem, daňovým řádem apod.).

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
    České republiky, ve znění pozdějších
    předpisů.
   • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o
    vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH
    PRÁV A SVOBOD jako součásti
    ústavního pořádku České republiky.
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
    (obecní zřízení), ve znění pozdějších
    předpisů.
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
    přístupu k informacím, ve znění
    pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
    ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 250/2000 Sb., o
    rozpočtových pravidlech územních
    rozpočtů, ve znění pozdějších
    předpisů.                                                                                           

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/

   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou k dispozici v úředních hodinách na obecním úřadu Bořenovice.
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Právní předpisy obce Bořenovice jsou dostupné
   na internetových stránkách obce www.borenovice.cz. 


   Právní předpisy obce Bořenovice a jejich
   evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obec Bořenovice

   Bořenovice 36, 769 01 Holešov

    

   Obec Bořenovice

   Bořenovice 36

   769 01 Holešov

   Telefon: 724 187 083

   IDS: yg4bvff

    

   SAZEBNÍK ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN

   ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

    

   Obec Bořenovice  stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení s § 17 tohoto zákona

   a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování

   informací podle InfZ tento sazebník úhrad za poskytování informací.

    

   Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

    

   1) Pořízení kopií/ tisk na tiskárnách PC

   kopírování černobílé i barevné

   formát A4 jednostranný 2,50 Kč/strana

   formát A4 oboustranný 4,00 Kč/dvojstrana

   formát A3 jednostranný 4,00 Kč/strana

   formát A3 oboustranný 6,00 Kč/dvojstrana

    

   2) Skenování

   všechny dokumenty do velikosti formátu A3 0,50 Kč/strana

    

   3) Opatření technických nosičů dat

   CD/DVD 10,00 Kč/1ks

    

   4) Odeslání informací žadateli

   Náklady za poštovné se účtují podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

    

   5) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož souhrnná délka přesáhne 1 hodinu.

    

   Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za hodinu mimořádně rozsáhlého

   vyhledávání činí 240,00 Kč/hod, účtuje se každých započatých 15 minut vyhledávání

   (60 Kč/15 minut).

    

   6) Licenční odměna za oprávnění informaci užít

   Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě nebo v podlicenční smlouvě podle § 14a

   odst. 1 InfZ a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

    

   Jestliže náklady nepřesáhnou 100 Kč, nebude jejich úhrada po žadateli požadována.

    

   Sazebník úhrad byl schválen starostou obce Bořenovice v rámci nevyhrazené pravomoci rady obce, neb v obci není rada volena.

    

    

    

   Vyvěšeno: 12. 2. 2021

    

   Bude sejmuto: 28. 2. 2021

    

   Sejmuto: 28. 2. 2021

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zde ke stažení.

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Bořenovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 991x | Datum vložení: 20.01.2014

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 828x | Datum vložení: 20.01.2014

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 892x | Datum vložení: 20.01.2014

  Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 855x | Datum vložení: 05.03.2014

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 773x | Datum vložení: 02.02.2015

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 749x | Datum vložení: 03.02.2016

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 688x | Datum vložení: 23.01.2017

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 470x | Datum vložení: 08.03.2019

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 692x | Datum vložení: 22.07.2020

  Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 211x | Datum vložení: 02.03.2021

  Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 55x | Datum vložení: 21.02.2022

 • Poskytnuté informace

   

   

  Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 sb. ze dne 10. 10. 2016 (počet obecních aktivních bankovních účtů, poslední darovací smlouva, kde je územně samosprávný celek veden jako dárce) zde ke stažení. 

   

  Odpověď obce ze dne 21. 3. 2017 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 sb. ze dne 20. 3. 2017, doručené datovou zprávou dne 21. 3. 2017, zde ke stažení.

   

  Odpověď obce ze dne 11. 7. 2017 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 sb. ze dne 28. 6. 2017, doručené datovou zprávou dne 5. 7. 2017, zde ke stažení.

   

  Odpověď obce ze dne 18. 8. 2019 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 8. 2019, dorůčené datovou zprávou dne 18. 8. 2019 zde ke stažení.

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

  Návody pro řešení životních situací

   

  https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 • Formuláře

  Žádost o poskytnutí informací Staženo: 987x | Datum vložení: 20.01.2014

 • Opravné prostředky

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
  znění pozdějších předpisů:


  • proti rozhodnutí lze podat odvolání
  ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
  rozhodnutí u správního orgánu, který
  napadené rozhodnut vydal - srov. §
  81 a násl. správního řádu


  Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve
  znění pozdějších předpisů:


  • proti rozhodnutí správce daně lze
  podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů
  ode dne doručení rozhodnutí (resp. i
  před doručením rozhodnutí) u správce
  daně, jehož rozhodnutí je odvoláním
  napadeno – srov. § 109 a násl.
  daňového řádu


  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
  přístupu k informacím, ve znění
  pozdějších předpisů:


  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů
  ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. §
  16 a násl. SvInf


  • proti postupu při vyřizování žádosti
  lze podat stížnost do 30 dnů ode dne
  uplynutí lhůty pro poskytnutí
  informace u povinného subjektu
  (obce), která žádost nevyřídila,
  ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf