Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Územní plán obce

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;  vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

 

Uzemní plán obce Bořenovice - účinnost od 25. 8. 2022

Územní plán Bořenovice (účinnost 25.08.2022) (holesov.cz)